На основу и у циљу усклађивања са одредбама Закона о задужбинама и фондацијама ("Сл. гласник РС", бр. 88/2010, 99/2011 - др. закон и 44/2018 - др. закон) Управни одбор Фондације "ПРОФЕСОР БОРИСЛАВ ЛОРЕНЦ", Чика Љубина 18-20, 11000 Београд, МБ: 17799959, ПИБ: 106969757, основане од стране Филозофског факултета Универзитета у Београду (у даљем тексту: Оснивач), дана 15.03. 2021. године, доноси следећи:

 

СТАТУТ ФОНДАЦИЈЕ „ПРОФЕСОР БОРИСЛАВ ЛОРЕНЦ“

 

Члан 1.

Овим Статутом ближе се уређује организовање и начин рада Фондације "ПРОФЕСОР БОРИСЛАВ ЛОРЕНЦ" (у даљем тексту: Фондација).
Статут се може променити одлуком Управног одбора Фондације уз сагласност Надзорног Одбора Фондације.

 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ ФОНДАЦИЈЕ

 

Члан 2.
           

Назив Фондације гласи: Фондација "ПРОФЕСОР БОРИСЛАВ ЛОРЕНЦ".

Фондација нема скраћени назив.
Назив Фондације на енглеском језику, којим се иста може користити у правном промету гласи: Foundation "PROFESSOR BORISLAV LORENC".

 

Члан 3.

Седиште Фондације је у Београду, улица Чика Љубина 18-20.

 

Члан 4.

Фондација има својство правног лица.

 

ЦИЉ ОСНИВАЊА ФОНДАЦИЈЕ

 

Члан 5.

Фондација је основана са циљем да помаже таленте из области психологије у границама својих могућности и тиме очува успомену на Борислава Лоренца (1883/1975), филозофа и професора Теолошког факултета у Београду, чија су најважнија дела “Психологија” (1926), “Мисао и акција” (1930) и “Психологија и филозофија религије” (1939).

Основни циљ Фондације је да стипендира најбоље студенте психологије и когнитивних наука („cognitive science“) са Филозофског факултета Универзитета у Београду, као и са осталих универзитета у Србији чији је оснивач Република Србија, са основних студија, мастер или докторских студија, који су током студија показали изузетне способности и капацитете, а у циљу да им омогући да проведу један или два семестра, у зависности од материјалних могућности, на неком од иностраних факултета и/или образовних центара, у неком од програма размене студената, стручног усавршавања или неког другог сличног програма.

Назив стипендије ће бити: „Стипендија Професор Борислав Лоренц“ (у даљем тексту: Стипендија).  

Фондација ће сваке године додељивати Стипендије студентима психологије и/или когнитивних наука које буде одредио Управни одбор Фондације на основу критеријума дефинисаних овим Статутом.

Такође, циљ Фондације је да постоји, да штити, да увећава и сачува имовину Фондације за сва времена.

 

наредна страна >>

 

Насловна страна | О Фондацији | О професору Бориславу Лоренцу | Пријављивање на конкурс | Често постављана питања | Вести | Контакти